Samta Vichar

एक्झेक्युटीव्ह युवा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण
(Executive Youth Leadership Training Program)
Unique Program for Youth

ऑनलाईन अर्जाचा विहित नमुना
(One Week Online Application Format for Graduate/Post Graduate Candidates)

Candidate is free to fill this form either in Marathi or in English.
कृपया नोंद घ्या:
 1. अपात्र उमेदवारांनी अर्ज करू नये. Non eligible candidates should not apply.
 2. फक्त पात्र उमेदवारांचेच अर्ज स्वीकारण्यात येतील. Application of only eligible candidates will be accepted.
 
पात्रता : 1) महाराष्ट्र राज्याचा अनुसूचित जातीचा उमेदवार असावा (Schedule caste candidate of Maharashtra) 2) किमान पदवीधर असावा (Minimum Graduate) प्राधान्य : अ) कोणत्याही व्यावसायिक पाठयक्रमामधून पदवीधर (MBBS, BDS,LLB, CA, ICWA, BE, B.Tech, MBA, Graduate in Pharmacy, Paramedical, Graduate in Agriculture/Veterinary Science etc.) उमेदवारांना प्राधान्य Preference- Graduate from any Professional Courses पदवीधर (MBBS, BDS, LLB, CA, ICWA, BE, B.Tech, MBA, Graduate in Pharmacy, Paramedical, Graduate in Agriculture/Veterinary Science etc.) ब) वरील अर्हताधारक महिलांना प्राधान्य (Preference will be given to the Women candidates having above qualification) 3) कमाल वयोमर्यादा:- दिनांक 15/10/2015 रोजी कमाल वयोमर्यादा 35 वर्ष (Maximum Age-35 years as on 15/10/2015)
टिप : आवश्यक तेथे अशी खूण करावी. (✔) Mark wherever necessary

प्रत्येक रकाना विचारपूर्वक भरणे आवश्यक आहे.Fill in the Box with care
अर्जात सत्य माहिती भरावी. Give true information
अर्ज पूर्ण भरावा. Fill in the application completely.

कृपया नोंद घ्या : कोणत्याही उमेदवारांना एक आठवडा किंवा दोन आठवडे या पैकी त्याचे उपयुक्ततेच्या एक निश्चित तारखेच्या कार्यक्रमासाठी ऑनलाईन अर्ज करणेची मुभा आहे. ज्यांनी बार्टीचा पूर्वीचा एक आठवड्याच्या YLTP चा लाभ घेतला आहे अशा उमेदवारांनी पुन्हा अर्ज करू नये.
All fields shown in Red are required
1. संपूर्ण नाव / Full Name * :

2. जन्मतारीख /Date of Birth : *
दि. 15.10.2015 अखेर वय / Age as on 15/10/2015 :

3. लिंग / Gender * :
4. धर्म: हिंदू / बौद्ध / शीख Religion- Hindu / Bauddha / Sikh :

* :

6. प्रवर्गातील जात / Caste within SC * :
7. उपजात / Sub Caste :

8. स्थायी पत्ता / Permanent Address * :

9. पत्रव्यवहाराचा सध्याचा पूर्ण पत्ता / Present Postal Address* :

* :

* :

12. घेण्यात आलेल्या शिक्षणाचा तपशील / Educational Qualifications
शिक्षण / Education शाखा (विज्ञान / कला/ वाणिज्य / व्यावसायिक प्रशिक्षण / यापैकी जे असेल ती) Branch (Science / Arts / Commerce / Professional Course / whichever applicable) उत्तीर्ण वर्ष / Year of Passing प्राप्त गुणांची टक्केवारी / ग्रेड Percentage of marks / grade obtained शिक्षणाचे माध्यम (मराठी /हिंदी / इंग्रजी) Medium of Instructions ( Marathi / Hindi / English)
10 वी / Xth
12 वी / XIIth
पदवी * Degree (Graduation)
पदव्युत्तर ** Post Graduation
इतर / Other

* कृपया नोंद घ्या : पदवीचे प्रमाणपत्र / डिग्रीचे नाव उदा. MBBS/BDS/LLB/CA/ICWA/B.E./B.Tech/Graduate in Pharmacy, Paramedical / Graduate in Agriculture / Veterinary Science etc. न चुकता नमूद करावे.

** कृपया नोंद घ्या : पदव्युत्तर प्रमाणपत्र / डिग्रीचे नाव उदा. MD/MS/MDS/LLM/M.E./M.Tech/MBA/Post Graduate in Pharmacy, Paramedical / Post Graduate in Agriculture / Veterinary Science etc. न चुकता नमूद करावे.

* Please Note : Graduation Certificate / Title of the Degree, e.g. MBBS/BDS/LLB/CA/ICWA/B.E./B.Tech/ Graduate in Pharmacy, Paramedical / Graduate in Agriculture / Veterinary Science etc. MUST BE FILLED IN.

* Please Note : Post Graduation Certificate / Title of the Post Grad Degree, e.g. MS / MDS / LLM / M.E. / M. Tech / MBA / Post Graduate in Pharmacy, Paramedical / Post Graduate in Agriculture / Veterinary Science etc. MUST BE FILLED IN.

13. संगणकाचे ज्ञान असल्यास / Computer Knowledge, if any
 
 
 
 
14. सध्या करीत असलेल्या कामाचा तपशील / Details of Present Occupation

15. सध्या करीत असलेल्या कामातून मिळणारे अंदाजित वार्षिक उत्पन्न / Average Annual Income from the Present Occupation

16. प्रशिक्षण कुठे घ्यावयाचे आहे ? पुणे/नागपूर/नाशिक/औरंगाबाद (कृपया फक्त एकच ठिकाण नमूद करावे) विशेष टीप:- नाशिक याठिकाणी फक्त महिलांकरीता प्रशिक्षण घेणेत येणार आहे.) Choose Training Center :

17.आपल्याला खालीलपैकी कोणत्या कालावधीत प्रशिक्षण आवडेल (एकच कालावधीची निवड करून त्यासमोर ✔ करावी))
Please Note: The training will be conducted at Pune during the following period.. Please mark ✔ against the schedule of training of your choice.
(Do not mark ✔ more than one schedule)
18. आपण युवा नेतृत्व या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याचे प्रमुख कारण काय? What is the prime objective for your willingness to participate in the Youth Leadership Training Programme? :

19. युवा नेतृत्व म्हणून काम करण्यासाठी आपल्यामध्ये काही विशेष कौशल्य असल्यास नमूद करावे. Please indicate any special skills, you possess to work as a Youth Leader.
* चांगल्या लोकांकडून समाजाला मार्गदर्शन व नेतृत्व हे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या सतत विविध प्रकारे दैनंदिन जीवनात करता येते, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवून नमूद करावे.

Declaration

मी वर नमूद केलेली सर्व माहिती खरी आहे. All the above Information given by me is true and correct

1) I declare that I will follow the following Precepts for the duration of the trainer course:(YLTP)
   1.to abstain from killing any being,
   2.to abstain from stealing,
   3.to abstain from all sexual activity,
   4.to abstain from telling lies,
   5.to abstain from all intoxicants.
2) I declare that I will comply the guidance and instructions of the Course Director and will observe the discipline during YLTP
3) I declare that I don’t have serious mental disorders and I am not under psychiatric treatment
4) I declare that I don’t have mental and physical health problem and I affirm that I am fit to participate in the YLTP.
5) I declare that the management will not be liable for the consequences arising out of any incident/ accident/ illness during the period of the YLTP. I am joining this course on my own free will and on my own risk.
कृपया नोंद घ्या: सदरचा अर्ज आपल्या नावनोंदणीसाठी आहे. सदर अर्जासोबत कोणताही दस्तऐवज संलग्न करू नये. सदर कार्यक्रमामध्ये भाग घेण्यासाठी येताना पहिल्या दिवशी आपल्याशी संबंधित दस्तऐवजाची प्रत आणि स्वत: साक्षांकीत केलेले दोन फोटो सादर करावे लागतील. सदर कार्यक्रमामध्ये आपली निवड झाल्यावर आपल्याला sms/email द्वारे सूचना करण्यात येईल.

Please Note: This application is for the registration of your name. You need not attach any document to this application form. You will have to produce copies of relevant documents and two self attested photos on the day of joining the program. You will be informed by Sms/Email on your selection for this program.