• Skip to main content
  • Skip to main navigation
  • Contact Us
  • English
  • मराठी

BARTI    |

Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute

(An Autonomous Institute of the Department of Social Justice and Special Assistance, Government of Maharashtra)

`

Aantargat Mahila Takrar Niwaran Samiti

अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती, बार्टी, पुणे

अ.क्र. सभासदाचे नाव पद समिती मधील पद
1. श्रीमती स्वाती मोकाशी लेखाधिकारी अध्यक्ष
2. श्री. राजेंद्र बरकडे सहा. लेखाधिकारी सदस्य
3. श्रीमती जयश्री चेंडके सहा.शिक्षिका सदस्य
4. श्रीमती स्नेहा पाळंदे अशासकीय सदस्य सदस्य (त्रयस्थ)
5. श्रीमती. मंजीरी देशपांडे कार्यालयीन अधीक्षक सदस्य सचिव


बार्टी संचलित भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, महाड

अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती, महाड

अ.क्र. सभासदाचे नाव पद समिती मधील पद
1. श्रीमती स्वाती मोकाशी लेखाधिकारी अध्यक्ष
2. श्रीमती मंजिरी देशपांडे स. प्रकल्प संचालक सदस्य
3. श्री. प्रकाश जमदाडे स. ग्रंथपाल सदस्य
4. श्रीमती स्नेहा पाळंदे अशासकीय सदस्य सदस्य (त्रयस्थ)
5. श्रीमती. रजनी वाघमारे प्रकल्प अधिकारी सदस्य सचिव
Upcoming Events